Nowości ze świata IT dla Ciebie komputerowy

Temat: Umowa o prace liczy sie do emerytury?
r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 i nr 236, poz. 2355) umowa zlecenia stanowi okres składkowy. Podaję stosowny przepis tej ustawy: - Art. 6 ust. 1 pkt 1 – „Okresami składkowymi są następujące okresy: 1) ubezpieczenia (…)”. - Art. 6 6 ust. 2 - „ Za okresy składkowe...
Źródło: topranking.pl/948/umowa,o,prace,liczy,sie,do,emerytury.phpTemat: Podatek dla bezdzietnych
ze zmianami). Art. 104. 1. Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. Pozdrawiam, Krzysiek Kiełczewski
Źródło: topranking.pl/1745/podatek,dla,bezdzietnych.php


Temat: Zasiłek pielęgnacyjny
Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego nie ulega zmianie, wzrosną jedynie emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy i renty rodzinne, renty socjalne, zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Reguluje to: Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,76631841,76631841,Zasilek_pielegnacyjny.html


Temat: coś dla "procesowiczów"
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz. U z 2004r. nr 39, poz. 353 ze zm.) (uzasadnienie w przygotowaniu) Uchwała składu 7 sędziów SN z 9 czerwca 2005 ... Uchwała składu 7 sędziów SN z 10 listopada 2004 r. (sygn. akt II UZP 9/04). Prawo do emerytury ulega zawieszeniu, jeżeli emeryt nie rozwiąże wszystkich stosunków pracy, w których pozostawał bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 103 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,523,24506740,24506740,cos_dla_procesowiczow_.html


Temat: Kilka podstawowych pytań
Pytania Pani dotykają bardzo szerokiego zakresu wiedzy, większość odpowiedzi znajdzie Pani w ustawie z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 nr 39, poz 353, jt, z późn. zm). Mówiąc językiem praktycznym: 1. tzw lata składkowe i nieskładkowe, mają znaczenie przy obliczaniu renty z tytułu niezdolności do pracy, emerytur wcześniejszych (formuła stara obliczania świadczeń), ... (4 lata studiów + 4 lata opieki nad dzieckiem w ramach urlopu wychowawczego) kobieta powinna mieć ponad 24 lat okresów składkowych, by wszystkie okresy nieskładkowe zostały uwzględnione przy obliczaniu wysokości emerytury. 2. w tzw nowym systemie warunkiem do uzyskania prawa do emerytury jest osiągnięcie wieku emerytalnego; wysokość zgromadzonych środków będzie miała wpływ czy emeryturę w przyszłości będziemy otrzymywać z ZUS i OFE; najpierw jako kobiety okresową emeryturę kapitałową a następnie z tzw zakładów emerytalnych dożywotnią emeryturę kapitałową czy też wyłącznie z ZUS, gdyż środki z OFE zostaną przekazane do ZUS-u – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych Dz.U. nr 228, poz.1507)
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1147,96884145,96884145,Kilka_podstawowych_pytan.html


Temat: Zysk choćby niewielki? Płać podatek Belki
ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2007 r. wyniosło 2691,03 zł. ustawa z dnia 26 lipca 1991 r o podatku doch. od osob fizycznych art 21 ust. 1 pkt 42 Art. 21. 1. Wolne od podatku dochodowego są: [...] 42) dochody uzyskane z tytułu sprzeday akcji narodowych funduszy inwestycyjnych, utworzonych na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U. Nr 44, poz. 202, z 1994 r. Nr 84, poz. 385 oraz z 1997 r. Nr 30, poz. 164, Nr 47, poz. 298 i Nr 107, poz. 691) - w skali roku do łcznej wysokoci połowy jednomiesicznego przecitnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Algorytm- Jesli wiec uzyskalismy w 2007 zrealizowany dochod z akcji NFI zmniejszamy...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,24,78472665,78472665,Zysk_chocby_niewielki_Plac_podatek_Belki.html


Temat: Czy na studiach dr przysługuje renta rodzinna?
Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.) dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione mają prawo do renty rodzinnej: 1) do ukończenia 16 lat, 2) do ukończenia nauki w szkole, jeżeli przekroczyły 16 lat życia, nie dłużej ... o którym mowa w pkt 1 lub 2. W myśl art.68 ust.2, jeżeli dziecko osiągneło 24 rok życia i obecnie pobiera nauke na uczelni wyższej, prawo do renty rodzinnej przedłuża się do zakończenia ostatniego roku studiów. W swoim wyroku dnia 6 września 2000 r. Sąd Najwyższy stwierdził : "studia doktoranckie są nauką w szkole w rozumieniu art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy o zapatrzeniu emerytanym pracowników i ich rodzin (obecnie jest to art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych )- w związku z tym faktem - prawo do renty rodzinnej przysługuje do zakończenia nauki, również kontynując nauke na studiach doktoranckich, aż włączenie do ukończenia tych że studiów.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,36745426,36745426,Czy_na_studiach_dr_przysluguje_renta_rodzinna_.html


Temat: Staż pracy a służba wojskowa
Odpowiedż na to pytanie znajduje się w art. 6 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (publikacja: tekst jednolity Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 i nr 236, poz. 2355). Z zapisu dokonanego w tym art. wynika, że jednym z okresów składkowych jest okres czynnej służby wojskowej w...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,51384041,51384041,Staz_pracy_a_sluzba_wojskowa.html


Temat: Dokumenty pracownika.
emerytury lub renty przez okres 50 lat. Takie wymogi nakłada na nich ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dokumenty te muszą być przechowywane w oryginalnej postaci, a więc ... uchwalona zmiana pozwoli zracjonalizować wydatki firmy związane z koniecznością pokrycia kosztów przechowywania tego rodzaju dokumentacji księgowej. Podstawa prawna: ustawa z 10.10.2008 r. o zmianie ustawy o rachunkowości (ustawa przekazana do podpisu Prezydenta) art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694, ze zm.) art. 125a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,23,102104341,102104341,Dokumenty_pracownika_.html


Temat: Nauczyciele GW kłamie o waszych emeryturach
Nauczyciele GW kłamie o waszych emeryturach Skandalem jest, że ktoś w GW pisze artykuł i nawet nie pofatyguje się, żeby ustalić stan faktyczny. Nowelizacja Ustawy Karta Nauczyciela, a dokładniej mówiąc art. ... życie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.2)),spełni warunki do uzyskania emerytury Z WYJĄTKIEM WARUNKU ROZWIĄZANIA STOSUNKU PRACY, będzie mógł na nią przejść i po 2008 roku. Panowie autorzy wprowadzacie ludzi w błąd (rozwiązanie stosunku pracy do końca 2008 roku, jeżeli ktoś...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,63,74528970,74528970,Nauczyciele_GW_klamie_o_waszych_emeryturach.html


Temat: staż a wypadek
Wiem co piszę i nie ma zadnych "chyba" Czytaj: Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych nie przewiduje możliwości przyznawania świadczeń z tytułu wypadków w drodze do lub z pracy, jeżeli wypadki te zaistniały po 31 grudnia 2002 r. Kwestie związane z tym zagadnieniem reguluje obecnie Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.). Gwarantuje ona prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy mimo braku wymaganego stażu pracy, jeśli...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,168,102212357,102212357,staz_a_wypadek.html


Temat: Macie emeryturę? To tniemy wasze etaty
"> A swoją drogą to pracodawcy nie powinni być informowani przez ZUS o > wypłacaniu ich pracownikom świadczeń emerytalno-rentowych. To takich > szopek by nie było." Art. 103 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.) mówi, że: "2a. Prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury,...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,68,105890473,105890473,Macie_emeryture_To_tniemy_wasze_etaty.html


Temat: Czy jest rzeczą realną podjąć teraz pracę???
Ciekawe skad tą srednia wzioleś bo nie bardzo wiem?? Na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.1)) ogłasza się, iż przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2009 r. wyniosło 3081,48 zł. No chyba ze GUS nagle podaje kwoty...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,140,101052922,101052922,Czy_jest_rzecza_realna_podjac_teraz_prace_.html


Temat: Do kogo należy dokumentacja medyczna pacjenta?
z późn. zm.4)) i art. 121 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.5)). 4d. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 4a pkt 2 ustala kierownik zakładu opieki zdrowotnej w regulaminie porządkowym, o którym mowa w art. 18a ust. 1. Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej jest dokumentem powszechnie dostępnym. A co do "przerzucania kosztu" to wszystko może być "za darmo" - pod warunkiem że ktoś za to ......
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,305,85786123,85786123,Do_kogo_nalezy_dokumentacja_medyczna_pacjenta_.html


Temat: Podatek dla bezdzietnych
jednolity: Dz. U. 2004 ., Nr 39, poz. 353 ze zmianami). Art. 104. 1. Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu, na zasadach określonych w ust. 3-8 oraz w art. 105, w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, o której mowa w ust. 2 oraz z tytułu służby wymienionej w art. 6 ust. 1 pkt 4 i 6. O ile potrafie zrozumiec zapis w przypadku renty (w koncu renta to swoista zapomoga dla tych, ktorzy nie moga pracowac lub maja ograniczona mozliwosc pracy i jezeli ktos ma orzeczona niezdolnosc do pracy to powinien miec ograniczona rente o co najmniej dwukrotnosc zarobionych pieniedzy (wiem wiem - renty sa zbyt niskie ale gdyby wyeliminowac oszustow mogly by...
Źródło: topranking.pl/1745/podatek,dla,bezdzietnych.php


Temat: Pomostówki, czyli emerytury pomostowe. Najnowsz...
RPO ... do dzieła : Treść wniosku: Wnoszę o wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z obowiązującą Konstytucją RP podpisanej przez Prezydenta RP noweli ,,Ustawy emerytalnej,, umożliwiającej JEDYNIE urodzonym przed 31 grudnia 1948 r. możliwość,, wcześniejszego przejścia,, na emeryturę. Uzasadnienie : Sejm RP uchwalił a Prezydent RP podpisał w maju bieżącego roku nowelizację ,,Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,, / Dz.U. Nr 39 poz.353 ze zm. z 2004 r./ wprowadzającą Artykuł 29 pkt.1 i 2 oraz w konsekwencji dalsze - aż do Art.45 - JEDNOZNACZNIE RÓŻNICUJĄC ... i naczelnym źródłem jest Konstytucja RP a nie koniunkturalizm czy ,,chwilowa potrzeba,, aktualnie rządzących. Rzecznik występował już zresztą - i to SKUTECZNIE - w podobnych kwestiach , by przypomnieć Jego słowa ... : ... Jakie są racjonalne podstawy do różnicowania w jednej Ustawie OBYWATELI i Ich PRAW wynikających z Konstytucji na podstawie DATY URODZENIA ... ? Rzecznik Praw Obywatelskich Al. Solidarności 77, 00-090...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,1119,81250474,81250474,Pomostowki_czyli_emerytury_pomostowe_Najnowsz_.html


Temat: Renta socjalna a renta z ZUS?????
To komu należy się jakie świadczenie jest regulowane określonymi ustawami i rozporządzeniami. I tak w przypadku: - renty socjalnej jest to ustawa z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. nr 135, poz. 1268 z póżn. zm.), - renty z tytułu niezdolności do pracy ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), - zasiłku pielęgnacyjnego ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.06.139.992). Jak czytam w akcie prawnym o...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,74245361,74245361,Renta_socjalna_a_renta_z_ZUS_.html


Temat: szukam pomocy
W naszym kraju mamy dwa rodzaje orzecznictwa, które są regulowane odrębnymi ustawami i prowadzone przez różne instytucje: 1. do celów rentowych – orzecznictwo rentowe prowadzone przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), oraz komisje lekarskie ZUS (ustawa z dn. 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 39, poz. 353 z późn. zm.), 2. do celów pozarentowych – orzecznictwo pozarentowe prowadzone przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności (ustawa z dn. 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)oraz rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328),. Orzekaniem o niezdolności do pracy do celów rentowych zajmuje się lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Lekarz orzecznik ocenia stopień ... ocenia stan zdrowia wnioskującego jak i również możliwość jego poprawy, na podstawie załączonych dokumentów podejmuje decyzję o przyznaniu bą nie jednego ze stopnii niepełnosprawności. To czy dostałby Pan otrzymałby zasiłek z Ośrodka Pomoćy społecznej uzałeżnione jest od tego czy będzie Pan spełniał określone kryteria. Proponuje zapoznać się z informacjami zawartymi pod linkiem: www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/5049 W razie dodatkowych pytań proszę pisać.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,488,75442565,75442565,szukam_pomocy.html